Hand stop seksuele grensoverschrijding risicogroepen

Risicogroepen

Sommige groepen lopen meer risico, zoals mensen met een beperking en LHBTI-personen.

Jongeren lopen meeste risico

Na vrouwen vormen jongeren de grootste risicogroep om seksuele grensoverschrijding mee te maken. Een gezonde seksuele ontwikkeling begint al bij de geboorte en kan de rest van het leven een beschermende factor zijn doordat het de weerbaarheid vergroot. Veel preventieprogramma’s zijn daarom gericht op kinderen en jongeren. Denk aan lesprogramma’s op basisscholen en ondersteuning van ouders bij de seksuele opvoeding zoals Opgroeien met Liefde.

Mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking

Mensen met een beperking maken vaker seksueel geweld mee dan mensen zonder beperking. Ze zijn kwetsbaarder omdat ze afhankelijker zijn van anderen. Mensen met een beperking hebben niet altijd geleerd waar hun eigen wensen en grenzen liggen. Soms krijgen zij geen seksuele voorlichting, omdat hun omgeving niet verwacht dat zij ook seksuele behoeftes hebben. Door lichamelijke gebreken of door een verblijf in een instelling, hebben zij niet altijd de mogelijkheid om het eigen lichaam te ontdekken en met seks te experimenteren. Iemand leert dan niet wat hij of zij prettig vindt op seksueel gebied. Een andere factor is dat zij vaak zo gewend zijn aan functionele en noodzakelijke aanrakingen, dat ze moeilijker onderscheid maken tussen gewenste en ongewenste aanrakingen. Dit maakt ze extra kwetsbaar voor seksueel misbruik. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen het lastig vinden om hun wensen en gevoelens te verwoorden. Ze kunnen ook pleger van seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn. Soms is iemand zowel slachtoffer als pleger.

Lees meer over de seksuele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking.

Kijk voor tips over de preventie van grensoverschrijdend gedrag op Kennisplein gehandicaptensector

LHBTI-personen

Genderstereotiepe en traditionele rolopvattingen verhogen het risico op seksueel grensoverschrijdend gedrag. Niet alleen vrouwen, maar ook mensen die niet aan deze normen voldoen worden hier het slachtoffer van. Zoals homoseksuele mannen en transvrouwen bijvoorbeeld. Ook het hebben van veel wisselende partners is een risicofactor. Homo- en biseksuele mannen hebben drie keer zo vaak een ervaring met seks tegen de wil gehad als heteroseksuele mannen.

Gerelateerde tips en tools